Všeobecné podmienky:
 
Autorské práva na stránku a časti jej obsahu sú vyhradené ! Akékoľvek rozmnožovanie, a šírenie textov a obrázkov mechanickou alebo elektronickou podobou aj v inom ako slovenskom jazyku sú bez súhlasu prevádzkovateľa ZAKÁZANÉ !

Objednanie a uzavretie zmluvy.

Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.
Podaním objednávky kupujúci akceptuje tieto obchodné podmienky predávajúceho a ďalej výšku ceny za objednaný tovar, vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov platných v čase uskutočnenia a odoslania objednávky.

Kúpna zmluva je uzavretá, len čo kupujúci dostane od predávajúceho e-mail, potvrdzujúci dokončenú objednávku. Predávajúci je povinný toto potvrdenie odoslať kupujúcemu ihneď po prijatí objednávky. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku. Toto rozhodnutie urobí predávajúci podľa svojho výlučného uváženia. Ak predávajúci objednávku odmietne, bude o tom kupujúci okamžite informovaný. 

Kúpna zmluva je uzatváraná v Slovenskom  jazyku. 
Uzatvorená kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia v elektronickej forme a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Ceny a dodacie podmienky.

Ceny uvedené na internetových stránkach e-shop Inalepky sú konečné. Nie som plátca DPH.  Platné sú ceny uvedené v čase potvrdenia objednávky.
Kupujúci dokončením objednávky potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v e-shope inalepky.sk. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak (napr. platba dobierkou). Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke. Pri objednávke nad 40,-€ kupujúci náklady na prepravu neplatí. Pri objednávke nad 100,-€ môže byť od kupujúceho v prípade platby na dobierku vyžadovaná záloha až do výšky 100%.

V prípade negatívnych záznamov o korektnosti kupujúceho, ktoré sú voľne dostupné na internete, má predávajúci právo požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny predom,  aj ak suma dobierky nepresahuje 100,-€.

Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, poštou alebo vlastnou prepravou (podľa želania zákazníka). Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu. Dodacia lehota sa pohybuje od 1 do 10 pracovných dní v rámci Slovenskej republiky. V rámci  európskych krajín mimo SR je dodacia doba do 15 pracovných dní.
V prípade dlhšej dodacej lehoty bude kupujúci bezodkladne informovaný o aktuálnej dodacej lehote.
 
Predávajúci sa zaväzuje:
•    dodať správny druh a množstvo tovaru v cene tak, ako je uvedené v objednávke
•    adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote

Kupujúci je povinný tovar prevziať a v prípade dobierky riadne zaň zaplatiť.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
•    za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom
•    za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
•    v prípade zjavného poškodenia zásielky poštou, resp. zásielkovou službou je potrebné priamo pri preberaní    zásielky spísať reklamačný protokol o poškodenom obale
•    za škody vzniknuté bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku a nesprávnym skladovaním výrobku.


Faktúry, záručné podmienky, platobné podmienky.

Udelením súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami zároveň udeľujete súhlas so zaslaním elektronickej faktúry, ktorá plne nahrádza daňový doklad.
Elektronická faktúra je zaslaná v deň odoslania zásielky na e-mail uvedený v zákazníckom účte. Na Vašu žiadosť Vám bude samozrejme zaslaná aj tlačená forma faktúry. V prípade záujmu o tlačenú faktúru, ktorú uvediete v poznámke, bude faktúra zaslaná bezplatne spolu so zásielkou.  Dodatočné zaslanie faktúry je spoplatnené sumou 1,20 €.
 
Tovar môže zákazník zaplatiť prevodným príkazom pred odoslaním zásielky - v takomto prípade bude tovar odoslaný až po pripísaní plnej sumy na účet predávajúceho, alebo môže tovar zaplatiť pri prevzatí zásielky (dobierka). Spôsob úhrady si zákazník zvolí sám pri dokončovaní objednávky. Pri objednávaní z Českej republiky je možná len platba prevodným príkazom na účet vedený v Českej republike.
Podklady k platbe sú zákazníkovi zaslané ihneď po vytvorení objednávky.

Reklamácie.

Na predávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady výrobku.
 
Reklamácie sú vybavované:
•    telefonicky na čísle 0918 653 867 v prac. dňoch od 9.00–16.00
•    e-mailom na inalepky@gmail.sk
•    poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na adresu:  Ing. Jozef Rovňan - JR Company, Veľké Rovné 483, 013 62 Veľké Rovné.
•    pri oprávnenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, resp. po dohode so zákazníkom zasielame iný tovar ktorý si zákazník vyberie v rovnakej cene, alebo bude zákazníkovi vrátená celá suma za reklamovaný tovar vrátane nákladov na prepravu a balné. Reklamácia bude vybavená do 30 dní.

Alternatívne riešenie sporov.

Spotrebiteľ  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (mailom na inalepky@inalepky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 €.

Stornovanie objednávky, vrátenie tovaru a záruka vrátenia peňazí.

Predávajúci má právo stornovať objednávku ak:
•    kupujúci pre účely kúpy tovaru uvedie neplatné údaje
•    kupujúci neprevezme z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bezplatne do chvíle, kým nedostane emailom avízo o odoslaní objednávky. Neskôr sa už objednávka bezplatne stornovať nedá, a kupujúci je povinný zaplatiť celú sumu.
V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim z akéhokoľvek dôvodu je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať úhradu všetkých nákladov na dopravu a balné.
Zákazník má podľa zákona 102/2014 Zz. / Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho / právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia na adresu prevádzkovateľa. Tovar musí byť nepoužitý, zabalený v pôvodnom obale a nepoškodený.

Kupujúcemu bude v takomto prípade vrátená plná kúpna cena tovaru vrátane nákladov na prepravu k zákazníkovi (ak bola účtovaná). Kúpna cena bude zákazníkovi zaslaná do 14 dní od doručenia formulára na odstúpenie od zmluvy predávajúcemu na číslo účtu, ktorý zákazník zašle spolu s listom o odstúpení od zmluvy. Náklady na zaslanie predávajúcemu hradí kupujúci sám.

UPOZORNENIE !

Podľa § 7 ods. 6 c) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

Na tomto odkaze nájdete poučenie a zmluvu o odstúpení od zmluvy, ako aj potrebný formulár. 

Informácie o ochrane osobných údajov.

Na vybavenie Vaších objednávok potrebujeme Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli zaslať objednaný tovar a komunikovať s Vami. Ak si neželáte, aby boli Vaše údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, alebo uveďte v poznámke k objednávke pod adresou žiadosť o ich vymazanie po vybavení objednávky.

Potrebné údaje:

- Meno a Priezvisko

- adresu doručenia / v prípade firmy fakturačná adresa, IČO, DIČ a pod./

- tel. kontakt

- mailová adresa

Prevádzkovateľ e-shopu inalepky.sk prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov", a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou potrebných údajov prepravcovi za účelom doručenia zásielky.

Záverečné ustanovenia

Pokiaľ nie je uvedené inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými zákonmi / zákon 102/2014 a pod.../. V prípade objednávky fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou sa spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Inalepky.sk prevádzkuje firma Ing. Jozef Rovňan - JR Company, Veľké Rovné 483 , 013 62 Veľké Rovné, Slovensko, IČO: 33859582, DIČ: 1022906401. Nie som plátca DPH.